Ogrodzenia z aluminium – F.U.H. ARTEGA Rafał Drobot

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu przekazania Ci informacji o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, zbieranych podczas odwiedzania strony internetowej www.artega.com.pl oraz podczas podejmowania kontaktu telefonicznego lub mailowego z firmą FUH ARTEGA Rafał Drobot.
Niniejsza Polityka prywatności służy podaniu informacji, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Drobot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FUH ARTEGA Rafał Drobot, wpisany do Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Górze Motycznej pod adresem Góra Motyczna 171B, 39-204 Żyraków, NIP 8722183600. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową, przesyłając wiadomość na adres e-mail: artega@interia.pl lub listownie, kierując wiadomość na adres: FUH ARTEGA Rafał Drobot, Góra Motyczna 171B, 39-204 Żyraków.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane osobowe podane w formularzu kontaktowym – Administrator umożliwia Ci skontaktowanie się z nim poprzez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej www.artega.com.plw związku ze skorzystaniem przez Ciebie z formularza, przetwarzamy następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych jest wymagane do nawiązania kontaktu z Administratorem i obsłużenia przez niego wiadomości wysłanej za pomocą formularza. Wpisanie do formularza Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, jednak brak podania powyższych danych uniemożliwia przyjęciei obsłużenie przez Administratora wiadomości zamieszczonej w formularzu,
 2. dane osobowe podane podczas kontaktu telefonicznego – podczas podejmowania kontaktu telefonicznego z Administratorem, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane osobowe, jeżeli ich podanie jest niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; jeżeli kontaktujesz się z Administratorem telefonicznie w sprawach, które nie są związane z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Twoich danych osobowych tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do obsłużenia sprawy, której dotyczy kontakt,
 3. dane osobowe podane w korespondencji e-mail – podczas podejmowania kontaktuz Administratorem drogą mailową, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeżeli ich podanie jest niezbędne dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności; podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności; jeżeli kontaktujesz się z Administratorem mailowo w sprawach, które nie są związane z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Twoich danych osobowych tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do obsłużenia sprawy, której dotyczy kontakt.

Profil na portalu Facebook
Administrator posiada publiczny profil na portalu Facebook (fanpage) pod nazwą Artega Rafał Drobot. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, pozostawione przez Ciebie w związku z odwiedzeniem fanpage’a Administratora m.in. w wyniku zamieszczenia komentarzy, udostępnienia postów, kliknięcia przycisku „Like”, „Obserwuj”, pozostawienia wiadomości przy użyciu aplikacji Messenger, itp. Dane są zbierane w celach statystycznych i analitycznych, promowania usług świadczonych przez Administratora, poinformowania o inicjatywach i innych aktywnościach Administratora, badania preferencji osób odwiedzających fanpage, obsłużenia zapytania skierowanego za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych na profilu, a także w celu ewentualnego ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie podjęcia aktywności na fanpage np. kliknięcia „Like” /art. 6 ust. 1 pkt a) RODO/ oraz prawnie uzasadniony interes Administratora /art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/.
W każdym czasie możesz zrezygnować z polubienia lub obserwowania fanpage’a. Nie będą Ci się wówczas wyświetlać informacje dotyczące fanpage’a Artega Rafał Drobot.
Administrator informuje Cię jednocześnie, że Facebook posiada własną politykę prywatności i własne zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Facebooka, na które Administrator nie ma wpływu i za które nie ponosi odpowiedzialności. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności Facebooka.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) dane podane w elektronicznym formularzu kontaktowym:

 • w celu skontaktowania się z Tobą i udzielania odpowiedzi na wiadomość wysłaną przez Ciebie za pomocą formularza – w zakresie danych niezbędnych do obsłużenia zapytania – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia umowy, jej wykonania lub podjęcia działań na Twoje żądanie /art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/; w zakresie danych osobowych innych niż niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda wyrażona przez Ciebie przy wysłaniu wiadomości /art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/,
 • w celu zawarcia umowy, jej wykonania lub w celu przesłania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia umowy, jej wykonania lub podjęcia działań na Twoje żądanie /art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/,
 • w celu dokumentowania informacji zawartych przez Ciebie w wiadomości wysłanej za pomocą formularza – podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora /art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/,
 • w celach ewentualnego ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora /art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/,

b) dane podane podczas kontaktu telefonicznego lub dane podane w korespondencji e-mail:

 • w celu obsłużenia sprawy, w związku z którą zainicjowałeś kontakt telefoniczny lub mailowy – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu bądź obsłużenia tematu rozmowy/korespondencji e-mail – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia umowy, jej wykonania lub podjęcia działań na Twoje żądanie /art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/; w zakresie danych innych niż niezbędne do nawiązania kontaktu bądź obsłużenia tematu rozmowy/korespondencji e-mail – podstawę prawną przetwarzania stanowi wyrażona przez Ciebie zgoda /art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/,
 • w celu zawarcia umowy, jej wykonania lub w celu przesłania oferty usług świadczonych przez Administratora – podstawę prawną przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia umowy, jej wykonania lub podjęcia działań na Twoje żądanie /art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/,
 • w celu dokumentowania ustaleń poczynionych z Tobą podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego – podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora /art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/,
  w celach ewentualnego ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami – podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora /art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, masz prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. przenoszenia danych osobowych,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przy przetwarzaniu danych osobowych naruszono RODO.

Czym są pliki cookies?
Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania treści dostępnych na stronie internetowej www.artega.com.pl do Twoich preferencji oraz poprawy jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.
Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie itp.) podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.
Korzystamy z następujących plików cookies:

 1. sesyjnych – są to pliki tymczasowe, które pozostają na Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia przeglądarki internetowej,
 2. stałych – są to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu przez czas określonyw parametrach plików cookies bądź do czasu aż usuniesz je z Twojego urządzenia.

W ramach naszego serwisu mogą być stosowane pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z serwisu, zebranie informacji o sposobie korzystania z serwisu oraz takie, które umożliwiają zebranie danych o Twoich preferencjach.
Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 1. dostosowania serwisu do Twoich preferencji – pliki cookies umożliwiają zoptymalizowanie strony i wyświetlenie jej na urządzeniu z uwzględnieniem Twoich preferencji,
 2. statystycznych – pliki cookies umożliwiają obserwację sposobu korzystania przez Ciebie z serwisu; dzięki obserwacjom możemy podejmować działania mające na celu ulepszenie treści i funkcjonalności zawartych na naszej stronie internetowej.

Jeżeli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były zapisywane i przechowywane pliki cookies, możesz wyłączyć je w swojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na jakość funkcjonowania naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, prawne, informatyczne. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom, z których usług Administrator korzysta przy realizacji świadczonych usług, a także pracownikom i osobom współpracującym z Administratorem przy świadczeniu usług i realizacji zawartych umów. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane organom lub osobom trzecim na zgłoszone przez nich żądanie, jeżeli żądanie będzie oparte na odpowiedniej podstawie prawnej i będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.
Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla ustalenia roszczeń, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane te będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń. Po tym czasie dane będą przetwarzane jedynie w przypadku, w którym obowiązek przetwarzania wynikać będzie z przepisów prawa.
Czy Twoje dane osobowe są profilowane?
Dane osobowe, które podajesz, nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie, w tym nie będą stanowiły przedmiotu profilowania.